Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømming

Private avløpsanlegg

Alle bebygde eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløp må ha utslippstillatelse til privat avløpsanlegg. Dette kan være tette tanker for svartvann fra wc, slamavskillere med infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg.

Tømming

I Songdalen kommune er du pliktig til å tømme private avløpsanlegg. Tette tanker tømmes tre ganger i året. Slamavskiller tømmes minimum hver 2. år for boliger. Fritidsboliger og hytter kan få tømming hvert 4. år etter dokumenter søknad.

Det er Norva24 Sørmiljø AS på oppdrag fra kommunen som utfører tømme arbeidet. Har du behov for å tømming utover faste runder skal Norva24 Sørmiljø benyttes.

Tømmekalender

Tømming for 2019 utføres 1. - 18. oktober. Du vil bli motta en SMS eller en e-post fra renovatøren når din tank skal tømmes.

Tømmeoversikt for separate avløpsanlegg
Type anleggSoneTømmetidspunkt
Slamavskiller/septik Nord for Røysland Oktober partallsår
Slamavskiller/septik Syd for Røysland Oktober i oddetallsår
Tett tank Hele kommunen Ca. i mars, juli, november
Minirenseanlegg Som for slamavskiller Som for slamavskiller
Behov for ekstratømming?

Ved behov for tømming utenom oppsatt rute, rettes bestillingen direkte til renovatøren. For en slik tømming betales det for ekstra tømming utenfor rute pluss slamgebyr.

Krisetømming

Renovatøren har døgnberedskap og skal innen tre timer fra varling er gitt være på stedet. For dette faktureres det for kriseoppmøte pluss slamgebyr. Andre arbeider for eksempel oppspyling av tette rør er ikke medregnet, og må avtales direkte med renovatør som sender egen regning på dette direkte til kunden.

Dine plikter
  • Sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming. Dersom kumlokk og lignende er tildekket av jord, snø eller lignende, må dette fjernes før tømming.
  • Privat veg må være i kjørbarstand for stor bil.
  • Holde anlegget i forskriftsmessig stand.
  • Sikre anlegget slik at ikke noen faller ned i avløpsanlegget.

Eldre anlegg kan ha behov for oftere tømming

En slamavskiller til en enebolig med opptil 5 beboere skal etter dagens forskrift være på minimum 4 m³. For eneboliger uten wc skal slamavskilleren være på minimum 2 m³. I kommunen i dag finnes det en rekke eldre anlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav. Her kan kommunen gi pålegg om oppgradering. Anleggseier bør selv ta initiativ til å oppgradere sitt anlegg. For å unngå at det oppstår behov for krisetømming kan det være fornuftig og vurdere om slamavskilleren bør tømmes årlig.

Anlegg etablert før 1. januar 2007

Alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. september 2018, så fremt det ikke dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Utslippene kan likevel bestå inntil det fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt avløpsnett.

Feil eller mangler på anlegget

Renovatør har meldeplikt til Songdalen kommune ved uregelmessigheter. Dette kan være defekt tank eller anlegg, eller om det foreligger mistanke om tanken er tømt ulovlig av andre.

Songdalen kommune vil følge opp slike saker med å tilskrive eierne av de aktuelle eiendommene og be om en forklaring på forholdene. Ved graverende tilfeller kan det bli snakk om politianmeldelse.

Minirenseanlegg

Eiere av minirenseanlegg er forpliktet til å ha serviceavtale for drift og vedlikehold av anlegget. Innen 1. februar skal det sendes inn servicerapport til kommunen. For abonnenter som har slamtank som skal tømmes av kommunens renovatør, vil disse behandles som ved tømming av slamavskiller.

Abonnenter med minirenseanlegg betaler abonnementsgebyr til kommunen, selv om det ikke er kommunen som tømmer slamtanken. Abonnementsgebyret dekker jobben kommunen har med kontroll og oppfølging av servicerapporter og vedlikehold av slamdatabasen.

Pris for slamtømming av private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha godkjent utslipp til privat avløpsanlegg. For dette betales det et årlig abonnementsgebyr.
I tillegg kommer et tømmegebyr utfra type og størrelse på anlegget.

Gebyrsatser 2019 for slamtømming
BeskrivelseEnhetPris
Abonnementsgebyr per abonnent 537,50
Tømming av slamavskiller og minirenseanlegg per m³ (min. 3) 612,50
Tømming av tett avløpstank per m³ 287,50
Fremmøtegebyr (bomtur) per oppmøte 1 015,00
Tilleggsgebyr, for tømminger utført utenfor oppsatt tømmedag per time 1 306,24
Krisetømming, utrykningstid innen 3 timer per oppmøte 3 433,75

Lover og regler

Søke om utslippstillatelse

Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg er søknadspliktig. Informasjon om dette finner du på siden om private avløpsanlegg.


Publisert: 24.06.2016 20:34
Sist endret: 22.01.2019 14:42
Norva24 Sørmiljø AS

Besøksadresse:

Holskogveien 80
4624 Kristiansand

Telefon: 38 00 38 00

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 38 18 33 84