Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannmåler

Vannmåleravlesning

Avlesningsperioden er fra 10.-31. desember. Alle med vannmåler får i begynnelsen av desember tilsendt informasjon om avlesning av vannmåler.

Er du bortreist i avlesningsperieoden, ber vi om at du leser av vannmåleren før du reiser. Har du en vannmåler som er plassert i utvendig kum og som kan være utilgjengelig i desember, ber vi om at du leser av vannmåleren før frost og snø kommer.

Eierskifte

Ved eierskifte er det ikke nødvendig å melde av målerstand til kommunen.

Spørsmål om avlesingen?

Når skal vannmåleren avleses?

Vi sender ut vannmålerkort i begynnelsen av desember. Frist for avlesning er 31. desember.

Hvorfor må jeg lese av måleren?

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

Les av før du reiser bort eller når du kommer tilbake. På den måten får vi mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura. Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei, vi er avhengig av at du avleser innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at ikke fakturaproduksjon og utsendelse forsinkes.

Hvor står måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen. Den skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og skal ikke være bygget inn i vegg. Røret som kommer utenfra og inn til måleren må ikke ha avgreninger før måleren.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller har vi rett til å fastsette forbruket skjønnsmessig, og sende faktura på bakgrunn av dette.

Jeg har tastet feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.

Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?

Vi har registrert hvor mange siffer det er i telleverket på måleren som skal rapporteres – dette oppgis på målerkortet og du kan også se på forrige avlesning som står oppgitt på målerkortet og på web.

Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med.

Hvis du ser nøye på måleren ser du at enten i telleverket eller i kanten nedenfor telleverket står et komma og at tallene bak er enten røde eller har rød bakgrunn. Dette er desimaler og skal ikke rapporteres.

Demontering av vannmåler

Vannmåler kan ikke flyttes eller fjernes uten kommunens samtykke. Ønsker du å flytte/demontere en vannmåler på grunn av oppussing, vannlekkasje eller andre årsaker, må du huske på at da må du innhente kommunens samtykke.

Det er kommunens forskrifter for vann- og avløpsgebyrer som fastsetter regelverket for bruk av vannmåler. I bilag tre finner du bestemmelser for bruk av vannmåler.

Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.

Ved akutte hendelser som vannlekkasjer kontaktes kommunen på vakttelefon: 975 09 980. Ved planlagte arbeider, ta kontakt med kommunen på telefon 38 18 33 33, for avtale.

Egen vannmåler før utekrana for å slippe å betale avløpsgebyr

"Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp)" heter det i forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

For at det skal lønne seg å montere egen vannmåler for utekran, må vannforbruket på utekrana være på over 30 m³ (ca. 400 kroner). Da er ikke kostnaden med å montere vannmåleren tatt med. For de aller fleste boliger vil det derfor aldri være lønnsomt å gjøre dette.

 

Vann- og avløpsgebyrer - gebyrsatser 2017

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for vann

GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1 292,50
Forbruksgebyr per m³ 11,76
Årsgebyr for avløp
GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1.727,50
Forbruksgebyr per m³ 13,91
 Vannmålergebyr

Vannmålergebyr

BeskrivelseEnhetGebyr
Til om med 20 mm (3/4") per måler 412,50
21 til 40 mm (1,5") per måler 825,00
Over 41 mm per måler 1 237,50
Over 41 mm, kombinasjonsmåler per måler 2 062,50
Tilleggsgebyr for ikke montert vannmåler per måned 162,50
Avlesningsgebyr/sjekk av vannmåler per oppmøte 1 237,50
 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr

GebyrtypeEnhetGebyr
Vann per abonnent 2 500
Avløp per abonnent 2 500
Anleggstilskudd

Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløp er kr. 87 000.
Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til både offentlig vann og avløp er kr. 116 000.

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner 

 GebyrtypeEnhet Gebyr 
 Gebyr for brudd på vanningsrestriksjon  per gang  1 300
Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.

Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.

Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og og avløpsanlegg av 16.03.12 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1 Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

2 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløptjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

  • abonnementsgebyr
  • forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og avløptjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann: Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³] Avløp: Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³]

Stipulert forbruk (areal) Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] er lik 200 m³ per bruksenhet.

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk: Vann: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m³] Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m³]

3 Årlig vannmålergebyr

Kommunen eier vannmåleren og abonnentene betaler alle kostnader knyttet til vedlikehold og bytting av måleren med et årlig vannmålergebyr. For å dekke disse kostnadene varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

  • T.o.m. 20 mm ( - ¾”)
  • 21 – 40 mm ( - 1 ½”)
  • over 41 mm
  • over 41 mm, kombinasjonsmåler

Vannmålere større enn 40 mm tillates kun som kombinasjonsmåler. Ved paralellkobling av vannmåler, gis det reduksjon på 20 % fra og med måler nr. 2. Vannmålere større enn 100 mm bekostes og driftes av abonnent etter avtale med teknisk enhet. Abonnentene bekoster selv førstegangs installering av vannmåleren.

4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, se pkt. 2.1 og 2.2.

5 Gebyr for avlesning/sjekk av vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke blir utført av abonnenten innen fastsatt tid, kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Dersom abonnenten mener det er feil på vannmåleren og krever at kommunen kommer og skifter vannmåleren, kan kommunen, dersom det viser seg at det ikke er feil på vannmåleren, bekostes dette av abonnenten.

6 Gebyr for å ikke installere vannmåler

Abonnenter som ikke har installert vannmåler for betaling av forbruksgebyr, vil få en tilleggsgebyr pr. påbegynt måned. Gebyret vil opphøre fra og med måneden etter at vannmåler anses som installert.

7 Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, sli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjon.


Publisert: 16.03.2016 19:48
Sist endret: 16.03.2016 19:56