Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannmåler

Vannmåleravlesning

Alle med vannmåler vil i 2019 få tilsendt vannmålerkort i november. Avlesningsfristen vil være 15. november.

Er du bortreist i avlesningsperieoden, ber vi om at du leser av vannmåleren før du reiser. Har du en vannmåler som er plassert i utvendig kum og som kan være utilgjengelig i desember, ber vi om at du leser av vannmåleren før frost og snø kommer.

Faktura 1. termin for kommunale gebyrer og eiendomsskatt.

Vannmåleravlesning 2018 er nå avsluttet.

Det vil fortsatt være mulig å kontakte kommunen på telefon 38 18 33 92 og oppgi vannmålerstanden. Du kan også sende en SMS til 905 76 833.

Avlesningsgebyr på kr. 1.312,50

Mottar ikke kommunen vannmålerstanden, kan kommunen komme å lese av vannmåleren. Jobben koster kr. 1312.50 og kommer på regningen for kommunale gebyrer.

Her kan du lese mer om vannmåler

 

Eierskifte

Ved eierskifte er det ikke nødvendig å melde av målerstand til kommunen.

Les mer om eierskifte og endring av fakturamottaker her.

Spørsmål om avlesingen?

Når skal vannmåleren avleses?

Vi sender ut vannmålerkort i begynnelsen av desember. Frist for avlesning er 31. desember.

Hvorfor må jeg lese av måleren?

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

Les av før du reiser bort eller når du kommer tilbake. På den måten får vi mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura. Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei, vi er avhengig av at du avleser innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at ikke fakturaproduksjon og utsendelse forsinkes.

Hvor står måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen. Den skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og skal ikke være bygget inn i vegg. Røret som kommer utenfra og inn til måleren må ikke ha avgreninger før måleren.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller har vi rett til å fastsette forbruket skjønnsmessig, og sende faktura på bakgrunn av dette.

Jeg har tastet feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.

Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?

Vi har registrert hvor mange siffer det er i telleverket på måleren som skal rapporteres – dette oppgis på målerkortet og du kan også se på forrige avlesning som står oppgitt på målerkortet og på web.

Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med.

Hvis du ser nøye på måleren ser du at enten i telleverket eller i kanten nedenfor telleverket står et komma og at tallene bak er enten røde eller har rød bakgrunn. Dette er desimaler og skal ikke rapporteres.

Demontering av vannmåler

Flytting eller fjerning av vannmåler

Vannmåler kan ikke flyttes eller fjernes uten kommunens samtykke. Ønsker du å flytte/demontere en vannmåler på grunn av oppussing, vannlekkasje eller andre årsaker, må du huske på at da må du innhente kommunens samtykke.

Det er kommunens forskrifter for vann- og avløpsgebyrer som fastsetter regelverket for bruk av vannmåler. I bilag tre finner du bestemmelser for bruk av vannmåler.

Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.

Ved akutte hendelser som vannlekkasjer kontaktes kommunen på vakttelefon: 975 09 980. Ved planlagte arbeider, ta kontakt med kommunen på telefon 38 18 33 33, for avtale.

Egen vannmåler for utekrana?

Lønner det seg med egen vannmåler for utekrana for å slippe avløpsgebyr?

"Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp)" heter det i forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

For at det skal lønne seg å montere egen vannmåler for utekran, må vannforbruket på utekrana være på over 30 m³ (ca. 400 kroner). Kostnaden for å montere vannmåleren er ikke tatt med. For de aller fleste boliger vil det derfor aldri være lønnsomt å gjøre dette.

 

Vann- og avløpsgebyrer - gebyrsatser 2019

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for vann

GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1 556,25
Forbruksgebyr per m³ 15,33
Årsgebyr for avløp
GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 2 575
Forbruksgebyr per m³ 24,06
 Vannmålergebyr

Vannmålergebyr

BeskrivelseEnhetGebyr
Til om med 20 mm (3/4") per måler 437,50
21 til 40 mm (1,5") per måler 8750,00
Over 41 mm per måler 1 312,50
Over 41 mm, kombinasjonsmåler per måler 2 187,50
Tilleggsgebyr for ikke montert vannmåler per måned 172,50
Avlesningsgebyr/sjekk av vannmåler per oppmøte 1 312,50
 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr

GebyrtypeEnhetGebyr
Vann per abonnent 2 500
Avløp per abonnent 2 500
Anleggstilskudd

Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløp er kr. 90 000.
Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til både offentlig vann og avløp er kr. 120 000.

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner 

 GebyrtypeEnhet Gebyr 
 Gebyr for brudd på vanningsrestriksjon  per gang  1 337,50
Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en fire års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste fire årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og og avløpsanlegg av 16.03.12 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1 Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

2 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløptjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

  • abonnementsgebyr
  • forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og avløptjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Forbruksgebyr beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpmengde regnes lik vannmengde.

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.
Abonnenter som ikke har installert vannmåler betaler et stipulert forbruk på 200 m³ per bruksenhet.

3 Årlig vannmålergebyr

Kommunen eier vannmåleren og abonnentene betaler alle kostnader knyttet til vedlikehold og bytting av måleren med et årlig vannmålergebyr. For å dekke disse kostnadene varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

  • T.o.m. 20 mm ( - ¾”)
  • 21 – 40 mm ( - 1 ½”)
  • over 40 mm
  • over 40 mm, kombinasjonsmåler

Vannmålere større enn 40 mm tillates kun som kombinasjonsmåler. Ved paralellkobling av vannmåler, gis det reduksjon på 20 % fra og med måler nr. 2. Vannmålere større enn 100 mm bekostes og driftes av abonnent etter avtale med teknisk enhet. Abonnentene bekoster selv førstegangs installering av vannmåleren.

4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, se pkt. 2.1 og 2.2.

5 Gebyr for avlesning/sjekk av vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke blir utført av abonnenten innen fastsatt tid, kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Dersom abonnenten mener det er feil på vannmåleren og krever at kommunen kommer og skifter vannmåleren, kan kommunen, dersom det viser seg at det ikke er feil på vannmåleren, bekostes dette av abonnenten.

6 Gebyr for å ikke installere vannmåler

Abonnenter som ikke har installert vannmåler for betaling av forbruksgebyr, vil få en tilleggsgebyr pr. påbegynt måned. Gebyret vil opphøre fra og med måneden etter at vannmåler anses som installert.

7 Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, sli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjon.

Mindre avløpsanlegg - gebyrsatser for saksbehandling og kontroll 2019

Gebyr for søknad eller endring av utslippstillatelse
Type avløpsanleggSøknadEndring
Anlegg under 15 PE 3 400,00 680,00
Anlegg mellom 15 og 100 PE 6 800,00 1 360,00
Anlegg mellom 100 og 500 PE 10 200,00 2 040,00
Anlegg over 500 PE 13 600,00 2 720,00

Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg: Kr. 625,00 inkl. mva.

Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse fra 01.01.2019 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a, jf. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4

§ 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1 000 personenheter (PE). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

§ 2 Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller søker om omgjøring av utslippstillatelse. Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1 000 personenheter (PE). Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3 Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

  • søknad om utslippstillatelse
  • endring/omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det halvt gebyr per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Der en søknad gjelder flere avløp av ulik størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Større endring/omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

§ 4 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt skal det betales fullt gebyr).

§ 5 Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse/søknad om endring av utslippstillatelse er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 6 Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7 Klage Enkeltvedtak etter § 6 om å frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 01.01.19.

Gebyr for tømming og tilsyn med private avløpsanlegg

Pris for slamtømming av private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha godkjent utslipp til privat avløpsanlegg. For dette betales det et årlig abonnementsgebyr.
I tillegg kommer et tømmegebyr utfra type og størrelse på anlegget.

Gebyrsatser 2019 for slamtømming
BeskrivelseEnhetPris
Abonnementsgebyr per abonnent 537,50
Tømming av slamavskiller og minirenseanlegg per m³ (min. 3) 612,50
Tømming av tett avløpstank per m³ 287,50
Fremmøtegebyr (bomtur) per oppmøte 1 015,00
Tilleggsgebyr, for tømminger utført utenfor oppsatt tømmedag per time 1 306,24
Krisetømming, utrykningstid innen 3 timer per oppmøte 3 433,75

Publisert: 16.03.2016 19:48
Sist endret: 18.01.2019 09:12
Ingeniøravdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Kjetil Breistein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 905 99 699

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915

Kontaktperson: Petter Jørgensen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 415 35 041