Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikksikkerhet

Revisjon av traffikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen. For å lykkes med dette må en fokusere på holdingsskapende tiltak, som opplæring av barn, ungdom og vokse. I tillegg må vegnettet forbedres på de stedene som er mest ulykkesutsatt slik at ulykker ikke skjer.

Høringsfristen gikk ut 15. august 2018.

Spørsmål om eller innspill kan rettes til trafikksikkerhetsansvarlig Inger Johanne Larsen, mob. 907 93 915 e-post inger.larsen@songdalen.kommune.no

Trafikksikkerhetsplan - gjeldende

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen.

Trafikksikkerhetsplanen danner grunnlaget for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i Songdalen kommune for perioden 2014-2017. Planen er styrings-og arbeidsverktøy for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

Trafikksikkerhetsutvalget

Medlemmer i trafikksikkerhetsutvalget
MedlemmerMedlemmets rolle/tilhørighet
Inger Johanne Larsen Teknisk enhet, leder av utvalget
Sylvi Sunde Rådgiver barnehage
Jan Kittelsen Skolefaglig ansvarlig
Magnhild Leire Ledende helsesøster
Lene Mordal SLT koordinator
Anette Høgeli Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede
Tom Erik Dønnestad Nullvisjon Songdalen, Søgne og Vennesla

Utvalget er en ressursgruppe opprettet for å jobbe med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan.

Utvalget møter minimum en gang i året for å gjøre opp status og evaluere tiltakene i trafikksikkerhetsplanen.

Inger Johanne Larsen er ansvarlig for å følge opp alle henvendelser og saker som omhandler trafikksikkerhet.

ATP-utvalget for Kristiansandsregionen

Areal- og transportplansamarbeidet er et samarbeid mellom kommunene i Kristiansandsregionen, de to fylkeskommunene på Agder, Statens vegvesen region sør og Agder Kollektivtrafikk. Bærekraftige transportløsninger og en bærekraftig arealpolitikk står i fokus og utvalget skal prøve å legge til rette for dette.

ATP-fagråd har møter i forkant av ATP-utvalget. Gjennomgår prinsipielle saker og gir anbefaling overfor utvalget. Gjennomgår også budsjettforslag og prioriteringer og gir kommentarer i forhold til dette.  Fylkeskommunen har sekretariatsansvar for fagrådet. Fra Songdalen møter kommuneplanlegger Thor Skjevrak.

ATP-sykkelgruppa er et utvalg under ATP-utvalget. Jobber for tilrettelegging av sykling i knutepunktet, og består av representanter fra kommunene, fylke og Vegvesenet med fler. Diskuterer og samordner tiltak innen sykkelkampanjer, sikkerhet og vedlikehold, og anbefaler prioriteringer av prosjekter innen utbygging av sykkelstier og liknende.


Publisert: 19.10.2016 16:57
Sist endret: 19.10.2016 17:12