Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnas kommunestyre

Barnas kommunestyre (BKS)

Barnas kommunestyre Foran fra venstre: William Grønåsen, Mathias Egeli, Doroteja Geric, Anna Kristensen, Mettin Alimohammadi, Mathias Finsådal. Bak fra venstre: Tuva Helleren, Kaja Engebu, Dejan Vasic, Johnny Greibesland

Alle barneskolene i kommunen er representert i barnas kommunestyre. Representantene blir valgt inn gjennom elevrådet på skolen.

Ordføreren er også representert i BKS sammen med ungdomsleder.

Det gjennomføres inntil fire møter i året. På møtene drøftes dagsaktuelle temaer som gjelder barn i Songdalen.

Barnas kommunestyre har sitt eget budsjett på 23 000 kroner som de selv disponerer.

Alle skoler kan, gjennom elevrådet, sende søknad til BKS for å søke om midler til noe som mangler. Det kan være baller, lekeapparater osv. Her er det ingen søknadsfrist. Søknaden leveres til representantene i forkant av møtene.

Møtedatoer høsten 2017

 • 19. september
 • 21. november

Barnas kommunestyre - medlemmer

Medlemmer i 2017/2018

 

Tuva Helleren 7. klasse (Finsland skole)

Mathias Egeli 6. klasse (Finsland skole)

 

Mettin Alimohammadi 7. klasse (Rosseland skole)

Mathias Finsådal 7.klasse (Rosseland skole)

 

Anna Kristensen 7. klasse (Tunballen skole)

Doroteja Geric 7. klasse (Tunballen skole)

 

William Grønåsen 7. klasse (Oasen skole)

Kaja Engebu 7. klasse (Oasen skole).

Miljøpris

Barnas kommunestyre har sin egen miljøpris som deles ut hvert år for godt miljø.

Les mer om prisen under "Tilskuddsordninger".

Vedtekter

Vedtekter for Barnas kommunestyre

1. VERDIGRUNNLAG/FORMÅL

 • Når vi skal starte/ igangsette Barnas kommunestyre tar vi utgangspunkt i FN`S barnekonvensjon artikkel 3 og 12.

 • Barnas kommunestyre er stedet der barn og unge kan være

  med å bestemme hva som skal skje i kommunen.

 • Barn og unge er eksperter på å være barn og unge.       

 • Barn og unge skal føle at de blir hørt i saker som betyr noe

  for dem i kommunen.

 • Barn og unge skal oppleve å bli hørt og at det hjelper å være

  med.

 • Barn skal vokse opp med at de får være med å bestemme.

 • Voksne skal forstå at barn og unge kan noe/ er flinke.

 • Barn og unge er viktige personer.

 • Alle barn og unge skal få si sin mening og bli hørt og tatt på alvor og ingen skal overse barna.

FNs konvensjon om barnets rettigheter:

Artikkel 3: TIL BARNETS BESTE

Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn.

Artikkel 12: Å SI SIN MENING OG BLI HØRT

Barnet skal ha rett til å si sin mening i alt som vedrører og barnets meninger skal tillegges vekt.

2. ARBEIDSOPPGAVER

 • Barnas kommunestyre skal få si sin mening om forandringer i kommunen som har betydning for barn og unge.

 • Barnas kommunestyre kan selv finne saker som betyr noe for barn og unge i Songdalen, og jobbe med å finne løsninger som gjør at barn og unge trives her.

 • Elevrådet har som jobb å finne ut saker som barn og unge er opptatt av på skolen, i fritiden og i nærmiljøet.

 • Kommunestyret setter av penger til barnas kommunestyre, som de kan bruke som de vil.

 3. MØTER I BARNAS KOMMUNESTYRE

 • 4 møter i året

 • Sekretær kaller inn til møter med saksliste.

 • Rådet er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene stiller.

 • Vedtak fattes ved flertall.

Vedtatt 27.09.16 


Publisert: 01.06.2016 09:53
Sist endret: 21.06.2016 14:56