Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forebyggende team

Vi jobber med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i aldersgruppen 0-25 år.

Hvem er vi?

Lene MordalSLT-koordinator og fagleder forebyggende team Lene Mordal.

Tlf. 996 10 226

 

 

Kaisa A. K. HansenUngdomsleder og inkluderingskoordinator flyktning Kaisa A. K. Hansen            

Tlf. 986 53 292 

 

 

Hanne Kro Sørborg

Prosjektansvarlig for LOS og seksuell helse barn og unge Hanne Kro Sørborg

Tlf. 412 08 932

 

 


Følg oss på vår  facebookside.

Dette er SLT

Dette er en modell som er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (nå: Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging) til bruk i norske kommuner.

  • Hva er de største utfordringene for unge mennesker i din kommune?
  • Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter?
  • Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?

SLT-modellen er utviklet for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

Denne samordningsmodellen knytter det lokale politiet tett sammen med de kommunale enhetene, og sikrer klare og tydelige linjer mellom fagpersonene som arbeider med forebygging ute blant innbyggerne og den øverste kommuneledelsen.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av enheter og faggrupper.

SLT-modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enhetene som tar kriminalitetsforebyggende hensyn. Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Når alle disse sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer og gjerne samordne tiltak og oppgaver, blir det enklere å drive målrettet forebygging på en mer effektiv måte. Når signaler fanges opp og spres raskere, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Dette er nøkkelen i SLT-modellen. Dette er også i tråd med de stadig tydeligere kravene til kunnskapsstyrte beslutninger, både i politiet og hos andre tjenester.

Hva gjør vi?

Som inkluderingskoordinator samarbeider Kaisa A. K. Hansen med frivillige lag og foreninger. Samarbeidet går mellom annet ut på å lage avtaler med de frivillige, samt ta initiativ til tiltak som skaper lavere terskel for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Inkluderingskoordinator deltar også i flyktningtjenestens bosettingssamtale og/eller innkalles til spesifikk samtale vedrørende fritidsaktiviteter for barn og unge, og foreldre/foresattes oppfølgingsansvar på dette området.

Per i dag er det opprettet grupper for:

  • fotball
  • volleyball
  • bordtennis
  • foto

Inkluderingskoordinator er også involvert i språkkafeen på biblioteket og svømmekurs i samarbeid med Frivilligsentralen og Røde Kors.

Sentrale samarbeidspartnere er Songdalen Frivilligsentral, Røde Kors, Fokus fotoklubb, Greipstad IL: Fotball og Håndball.

Som ungdomsleder er Kaisa A. K. Hansen ansvarlig for drift og utvikling av ungdomsklubben aldersgruppe 13-18 år, samt juniorklubb for 5.-7. klasse. Både de unge og deres foreldre eller foresatte involveres i arbeidet.

Ungdomslederen er også med i flere samarbeidsprosjekter. Prosjekter som har vært gjennomført er større arragementer som D'Voice festivalen, som var et knutepunktssamarbeid med ungdomsarbeidere og SLT-koordinatorer i flere kommuner. Det har også blitt arrangertt 16. mai- konsert i Haugenparken, NodeLAN og flere mindre arrangementer for ungdom i kommunen. Sentrale samarbeidsparter er f.eks Indre Agder Krets,  Arrangørfabrikken, Ungdom og Fritid

Prosjektet ledes av sosialarbeider og sexologisk rådgiver Hanne Kro Sørborg.

Songdalen kommune har fått penger av Fylkesmannen i Vest-Agder til prosjektet «sex og sånn» for å arbeide for at ungdom og unge voksne skal kunne ta vare på sin seksuelle helse, gjennom å øke kunnskap og handlingskompetanse.

Hovedfokus er rettet mot innsats som kan bidra til å styrke ungdoms positive handlingsmuligheter og strategier for å ta kontroll over sin fertilitet og seksuelle helse.  Det blir blant annet gitt et gruppetilbud for ungdom, individuallsamtaler, veiledning til foresatte og undervisning om seksualitet og identitet. 

Los-prosjektet er et treårig utviklingsprosjekt for kommuner over hele landet som er initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Målgruppen for Los-prosjektet er unge i alderen 14–23 år som er i risiko for å falle utenfor skole og arbeid, og som også har behov for oppfølging fra flere tjenester og aktører.

Formålet med Los-prosjektet er at deltakerne skal stå bedre rustet til et selvstendig voksenliv og framtidig arbeidsliv.

I Songdalen kommune arbeider Los-prosjektet for å oppnå dette på ulike nivåer: 

  • Individnivå: ved at ungdom som mottar hjelp skal få styrket tilknytning til skole eller arbeid. 
  • Systemnivå: ved at prosjektet skal føre til systematisering og implementering av egnede arbeidsformer overfor ungdom i målgruppen.
  • Samfunnsnivå: ved at Los-prosjektet skal danne grunnlaget for videre nasjonal innsats for å redusere marginalisering blant unge.

Dokumenter, planer og veiledere

Her har vi samlet noen dokumenter som ligger til grunn for arbeidet vårt, i tillegg til websider med gode råd.

Likestilling i praksis - Like mulighjeter for kvinner og menn er en stortingsmelding som omhandler likestilling mellom kvinner og menn.

Regjeringen ønsker en likestillingspolitikk som fjerner hindringer for kvinner og menns valgfrihet. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter, og samfunnet skal legges til rette for at både gutter og jenter, kvinner og menn, kan gjøre bruk av mulighetene sine. 

Les hele meldingen her Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn.

Et liv uten vold - handlingsplan mot vold i nære relasjoner er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017

Logo dinutvei.noDinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Nettportalen gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. Her finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt. 

Veleder mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne nettsiden om radikalisering er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013–2016)

http://www.kråd.no/images/stories/Diverse_-_Marianne_2014/Oppdatering_av_nettsidene/Handlingsplan-Kriminalitetsforebygging_2013.pdf

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner


Publisert: 04.10.2016 09:04
Sist endret: 04.10.2016 13:02