Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT i Songdalen

Songdalen har felles PP-tjeneste med Søgne.

PPT Søgne og Songdalen en en interkommunal tjeneste for innbyggerne i Søgne og Songdalen kommune.

Hva er pedagogisk- psykologisk tjeneste?

PPT står for pedagogisk- psykologisk tjeneste. PPT gir råd/veiledning om barns utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. PPT er også kommunens sakkyndige instans når det oppstår spørsmål om behov for spesialundervisning på skolen eller spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder.

Hva gjør PPT?

PPT skal gi skoler og barnehager råd og veiledning om hvordan de bør tilrettelegge best mulig for barn og unge med spesielle behov. PPT bistår også voksne med behov for spesialundervisning i grunnskoleopplæring.

Hos PPT jobber det pedagogisk-psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og logoped. Alle som jobber her har taushetsplikt.

Kommunen henter inn råd fra PPT i blant annet disse sakene:

 • spesialundervisning på skolen
 • spesialpedagogisk behov før skolepliktig alder
 • når voksne har behov for spesialundervisning i grunnskoleopplæring
 • tidligere skolestart
 • utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen

Hva kan PPT gi råd om?

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning i forhold til barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring og utvikling. Eksempler på utfordringer er:

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker

Hvem kan kontakte PPT?

Elever over 15 år, foreldre, skoler, barnehager og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis du er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

Henvisning

Henvisningsskjema til PPT

Hva er en henvisning?

En henvisning til PPT bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen og foreldrene. Foreldre kan også henvise alene eller sammen med andre instanser, feks. helsesøster, familiesenter eller lege. Ved henvisning skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte i form av underskrift på selve henvisningsskjemaet.

Før skolen henviser en elev til PPT, skal den være drøftet i systemmøtet på skolen sammen med en representant fra PPT, og ulike tiltak skal være prøvd ut.

Når det gjelder førskolebarn, kan også de ha behov for, og motta, spesialpedagogisk hjelp uten at de går i barnehage.

Om henvisningsprosessen

Barn/elever under 15 år henvises av de foresatte, eller helst i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen eller PP-tjenesten for å få hjelp med henvisningen.

Frist: Henvisninger behandles fortløpende

Saksbehandling: Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste er et ledd i saksforberedelsen før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, eller andre vedtak som forutsetter uttale fra PPT

Saksbehandlingstid: Henvisninger behandles fortløpende

Logopedtjenester

PPT gir logopedhjelp til barn og unge i førskolealder og i grunnskolen.

Logopeden arbeider kombinert med å kartlegge vanskene, jobbe direkte med barnet/eleven og gi veiledning til de som følger opp barnet/eleven.

Tilbud om logopedhjelp kan gis i forhold til ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og taleflytvansker (stamming eller løpsk tale).

PPT gir logopedhjelp som en del av et opplæringstilbud, vi gir ikke logopedhjelp med tanke på behandling.

For å motta logopedhjelp må barnet eller eleven henvises til PPT.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Opplæringsloven

Regjeringen.no

Utdanningsdirektoratet

Besøksadresse og åpningstider

PPT ligger i Rådhusgata 14, 4640 Søgne, inngang inne i kroken ved lekebutikken. Vi holder åpent mandag til fredag kl 08.00 – 15.30

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38 05 55 55. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30


Publisert: 08.06.2016 14:04
Sist endret: 08.06.2016 14:26
PP-tjenesten

Besøksadresse:

Rådhusgata 14
4640 Søgne

Telefon: 38 05 55 55

Kontaktperson: PP-tjenestens kontor

Telefon: 979 90 348