Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skole

Skolene i Songdalen

Songdalen kommune har i alt seks skoler.

Finsland skole ligger nord i kommunen og dekker hele grunnskoletilbudet fra 1. - 10.trinn.

Rosseland skole ligger syd i kommunen og dekker 1. - 7.trinn.

Tunballen skole ligger på Nodelandsheia og dekker 1. - 7.trinn.

Songdalen ungdomsskole ligger sentralt til i tilknytning til Nodelandshallen og er ungdomsskole for hele kommunen unntatt Finsland.

Birkelid læringssenter ligger på Birkelid og gir tilbud innen voksenopplæring og grunnleggende norskopplæring for fremmedspråklige. Birkelid læringssenter er organisert under kultur og inkluderingsenheten i Songdalen kommune.

Oasen skole er en privat, kristen skole beliggende på Birkelid. Skolen dekker hele grunnskoletilbudet fra 1. - 10.trinn (ekstern lenke).

Skolestart - innskriving

Innskriving

Barn begynner i grunnskolen det kalenderåret barnet fyller seks år. I november året før sender skolene ut brev til de nye førsteklassingene om innskriving.

Alle som har digital postkasse får brevet i den. Andre får brev i vanlig postkasse.

Innskrivingen skjer digitalt på Visma Flyt skole. Foresatte logger på via ID-porten og velger: Samtykker.

Kontakt skolen hvis du har problemer eller ikke har fått brev.

Hvilken skole skal barnet gå på?

Grunnskoleelvene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de tilhører. Du kan søke barnet ditt inn på en annen skole enn den barnet tilhører/går på.

Første skoledag

Første skoledag blir annonsert på kommunens hjemmeside og skolenes hjemmesider samt lokalpressen i forkant.  SFO starter vanligvis i begynnelsen av august.

Se også skoleruta - ferie og fridager i skolen. 

Utsatt skolestart

Foreldre kan søke om utsatt skolestart. Dette gjøres innen innen 31.desember året før. PPT vurderer barnets utviklingsstatus, og gir råd til oppvekstkontoret, som avgjør saken. Spørsmål om utsatt skolestart kan rettes til barnehageenheten på oppvekstkontoret.

Skoleskyss

Elever som bor mer enn to km (1.trinn) eller fire km (2.-10.trinn) fra skolen, har rett på gratis skoleskyss. De får utlevert busskort på skolen i begynnelsen av skoleåret.

SFO - skolefritidsordningen

SFO er lagt til barneskolene i kommunen. Det er rektor på den enkelte skole som er administrativ og pedagogisk leder i SFO.

Åpningstider

Åpningstiden er mandag til fredag kl. 07.00 - 16.30.
I juli måned er SFO stengt.

SFO - priser

Priser SFO

Alle skolefritidsordninger i Songdalen har de samme satsene, vedtatt av kommunestyret og gjeldende fra 01.01.2019.

Priser antall timer 2019
Antall timerBeløp
23 timer kr 3 048
18 timer kr 2 556
12 timer kr 1 661

 

Priser ekstratid 2019
Kjøp av ekstratidBeløp
Tillegg for "skoletid" fridager kr 182 per dag
Sporadisk tid kr   56 per time

Mat eller frukt kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon både ved faste tilbud og ved sporadisk tid. Det yngste barnet betaler alltid full pris. Moderasjon gis til eldre søsken.

Ekstrabetaling når barnet hentes for sent:

Hentes barnet for sent innenfor åpningstiden, faktureres for en times kjøp av sporadisk tid for hver påbegynte time.
Hentes barnet for sent etter stengetid (kl. 16.30) faktureres kr 150 per påbegynte halvtime.

Søk SFO

Songdalen kommune har tilbud om SFO før og etter skoletid for alle barn fra 1.– 4. klasse. For barn med spesielle behov gjelder ordningen fra 1.– 7. klasse.

Du søker om plass i SFO digitalt ved å logge deg på hjemmeweb for foresatte (Visma Flyt skole). Kontakt skolen om du har spørsmål angående hjemmeweb.

Av hensyn til planlegging av bemanningen er søknadsfrist for å søke SFO 1. mars.

SØK SFO

Kvalitetsplan

Songdalen kommune har utarbeidet en kvalitetsplan for SFO. Kvalitetsplan for SFO

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Songdalen kommune

Gjeldende fra 1.1.2016

Last ned vedtektene som PDF her

1. Eierforhold

Songdalen kommune eier og driver skolefritidsordninger (SFO) i kommunen.

2. Formål

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

3. Ansvar og myndighet

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7 med tilhørende forskrifter. Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven, med de begrensninger som følger av vedtak i kommunestyret. Rådmannen har videredelegert sin myndighet til rektor ved den enkelte skole. Rektor er opptaksmyndighet i skolefritidsordningen.

Samarbeidsutvalget ved skolen kan uttale seg om alle relevante saker vedrørende SFO-ordningen, med unntak for saker som omhandler det enkelte barn eller dets familie.

4. Opptakskriterier

Alle barn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede t.o.m. 7. klasse, kan få plass i skolefritidsordning.

5. Opptaksperiode og oppsigelse av plassen

Opptaksperioden er fra 1. august det året eleven begynner i 1. klasse og varer til plassen sies opp eller til eleven naturlig går ut av ordningen ved oppnådd alder.

Gjensidig skriftlig oppsigelse er 1 måned.

Oppsigelsesfristen beregnes fra oppsigelsesdato.

Ved oppsigelse etter 1. april må bruker betale til 30. juni, med mindre årsaken er flytting. Bruker må betale for hele august måned, selv om plassen benyttes bare deler av måneden.

6. Klage

Klage på enkeltvedtak følger forvaltningslovens regler, og må fremmes innen 3 uker etter at vedtak er mottatt.

7. Foreldrebetaling

Betalingen skjer hver måned i 11 måneder i like store månedlige beløp. Foreldrene betaler for det tidsrom barnet har fått plass. Betalingssvikt kan føre til tap av plass. Ved søskenmoderasjon beregnes alltid oppholdstiden for det yngste barnet til full pris. For eldre søsken i skolefritidsordningen beregnes 30 % moderasjon. Foreldrene har ansvar for å gi skolen melding om søskenmoderasjon.

Foreldre som, innenfor åpningstiden, henter barna sine for sent urimelig ofte eller urimelig mye for sent, faktureres for en times kjøp av sporadisk tid for hver påbegynt time.

Foreldre som henter sine barn så sent at personalet må arbeide utover åpningstidene til SFO, faktureres med et beløp for hver påbegynte halvtime.

Betalingssatsene vedtas under den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret.

8. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsareal er i utgangspunktet satt til 4 kvm. netto per barn. Leke- og oppholdsareal kan være andre arealer på eller i nær tilknytning til skolen. Rektor kan dispensere fra dette kravet i inntil 2 måneder.

9. Åpningstider/tilbud

SFO gir tilbud fra kl. 07.00. til 16.30. Det kan søkes om 12, 18 eller full plass.

SFO er stengt 5 planleggingsdager per år, samt 24.12, 31.12 og onsdag før skjærtorsdag.

SFO stenger også ved færre enn 5 barn i ferier og fridager. Tilbud kan da gis ved en annen SFO i kommunen under forutsetning av at det blir minst 5 barn til sammen.

I skolens ferie- og fridager kan det innføres kjernetid.

Hvis søkningen er liten, kan skolefritidsordningen som en fast ordning åpne senere eller stenge tidligere på dagen.

Fast tildelt tid gjelder alle virkedager fra 1. august til 30. juni, også i skolens ferie- og fridager.

Etter at foresatte har tatt i mot plass om våren, er det anledning til å endre oppholdstid 15. august, 1. oktober, 1. januar og 1. mars. Søknad må være rektor i hende minst to uker før dette.

Det er anledning til å kjøpe utvidet oppholdstid for alle dager som det ikke er skoletilbud. Det betales en fast timesats i tillegg for disse timene.

10. Ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder ved skolefritidsordningen.

En fagarbeider/assistent kan tillegges administrative oppgaver forholdsmessig etter antallet barn ved SFO. Omfanget avgjøres av rektor.

11. Bemanning

1 fagarbeider/assistent per 14 barn. Ved delt oppholdssted skal det alltid følge med en voksen.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder i stor grad for de fleste skolene, selv om skolene kan flytte på planleggingsdager. Informasjon om eventuell flytting av fridager vil du finne på den enkelte skoles hjemmeside. 

Skoleruta 2019-2020
Ferie- og fridager i skolen 2019-2020
Høsten 2019 
August Skolestart mandag 19.8.
September Høstferie uke 40 f.o.m. mandag 30.9.
Oktober

Høstferie uke 40 t.o.m. fredag 4.10.
Planleggingsdag fredag 18.10.

November  
Desember Siste skoledag før jul fredag 20.12.
  Skoledager høsten 2019
   
Våren 2020  
Januar Skolestart mandag 6.1.
Februar Vinterferie uke 8 f.o.m. mandag 17.2. t.o.m. fredag 21.2.
Mars  
April Påskeferie f.o.m. mandag 6.4. t.o.m. mandag 13.4.
Mai Fri fredag 1.5. Kristi Himmelfartsdag torsdag 21.5. 
Juni 2. pinsedag mandag 1.6.
Siste skoledag før sommerferien fredag 19.6.
   

Mobbing og krenkelser

Si ifra om mobbing og andre former for krenkelser

I Songdalen er vårt mål at alle elever skal oppleve et trygt og godt psykososialt skolemiljø fritt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Alle har rett til en god start i livet, og skolene i Songdalen ønsker å være et trygt og godt sted for alle barn og unge. Det er de voksnes ansvar å sørge for dette.

Kontinuerlig og systematisk arbeid gjør skolene i stand til å handle bevisst med forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing og andre former for krenkelser.

Si fra - Mobbeknapp 

Si ifra-mobbeknappSkolene har egne "Si ifra"-knapper. Knappen tar deg til et skjema der du kan melde fra om mobbing og krenkelser.

Her er lenker til skolenes knapper som du kan bruke til å si ifra:

FINSLAND SKOLE

ROSSELAND SKOLE

SONGDALEN UNGDOMSSKOLE

TUNBALLEN SKOLE

Nyttige lenker

utdanningsdirektoratets nettsider finnes informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Ordensreglement

Songdalen kommune har et felles ordensreglement for sine skoler. Hver skole kan likevel ha sine egne utvidelser av fellesreglementet.

Forskrift om ordensreglement for skolene i Songdalen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten fra grunnskolen i Songdalen er en utvidelse av den ordinære kommunale årsrapporten som følger kalenderåret. 

Opplæringsloven § 13.10 stiller krav om at det årlig utarbeides en rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø.

Rapporten skal drøftes og behandles av skoleeier dvs. kommunestyret.

Skolens tilstandsrapport følger skoleåret.

Les rapporten for skoleåret 2016-2017 her

Inkluderende læringsmiljø

Les om satsingen på "Inkluderende læringsmiljø" som omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Trygt skolemiljø

1.august 2017 vedtok Stortinget et nytt regelverk om skolemiljø. Det innebærer at alle elever nå har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og det er de voksnes ansvar å sørge for elevenes trygghet.

Les her hvordan skolene i Songdalen jobber for et trygt skolemiljø.


Publisert: 28.02.2016 00:08
Sist endret: 28.02.2016 00:10
Skolefaglig ansvarlig

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Posadresse:

Postboks 53
4685 Nodeland

Telefon: 38 18 33 03

Kontaktperson: Jan Kittelsen

Tittel: Skolefaglig ansvarlig

Telefon: 418 46 708