Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rosseland skole

Om skolen

Lek ved Rosseland skoleRosseland skole er en 1– 7 skole med cirka 30 ansatte og rundt 130 elever. 

Skolen ligger  like ved  E39 mellom Kristiansand og Søgne. Se kartet nederst på siden.

Skolen har et uteområde som innbyr til lek og aktivitet. I tillegg har vi kort vei til skog og vann.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på skolens  nettside, som brukes som informasjonskanal til foreldre/foresatte.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder i stor grad for de fleste skolene, selv om skolene kan flytte på planleggingsdager. Informasjon om eventuell flytting av fridager vil du finne på den enkelte skoles hjemmeside. 

Skoleruta 2019-2020
Ferie- og fridager i skolen 2019-2020
Høsten 2019 
August Skolestart mandag 19.8.
September Høstferie uke 40 f.o.m. mandag 30.9.
Oktober

Høstferie uke 40 t.o.m. fredag 4.10.
Planleggingsdag fredag 18.10.

November  
Desember Siste skoledag før jul fredag 20.12.
  Skoledager høsten 2019
   
Våren 2020  
Januar Skolestart mandag 6.1.
Februar Vinterferie uke 8 f.o.m. mandag 17.2. t.o.m. fredag 21.2.
Mars  
April Påskeferie f.o.m. mandag 6.4. t.o.m. mandag 13.4.
Mai Fri fredag 1.5. Kristi Himmelfartsdag torsdag 21.5. 
Juni 2. pinsedag mandag 1.6.
Siste skoledag før sommerferien fredag 19.6.
   

SFO - skolefritidsordningen

SFO er lagt til barneskolene i kommunen. Det er rektor på den enkelte skole som er administrativ og pedagogisk leder i SFO.

Åpningstider

Åpningstiden er mandag til fredag kl. 07.00 - 16.30.
I juli måned er SFO stengt.

SFO - priser

Priser SFO

Alle skolefritidsordninger i Songdalen har de samme satsene, vedtatt av kommunestyret og gjeldende fra 01.01.2019.

Priser antall timer 2019
Antall timerBeløp
23 timer kr 3 048
18 timer kr 2 556
12 timer kr 1 661

 

Priser ekstratid 2019
Kjøp av ekstratidBeløp
Tillegg for "skoletid" fridager kr 182 per dag
Sporadisk tid kr   56 per time

Mat eller frukt kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon både ved faste tilbud og ved sporadisk tid. Det yngste barnet betaler alltid full pris. Moderasjon gis til eldre søsken.

Ekstrabetaling når barnet hentes for sent:

Hentes barnet for sent innenfor åpningstiden, faktureres for en times kjøp av sporadisk tid for hver påbegynte time.
Hentes barnet for sent etter stengetid (kl. 16.30) faktureres kr 150 per påbegynte halvtime.

Søk SFO

Songdalen kommune har tilbud om SFO før og etter skoletid for alle barn fra 1.– 4. klasse. For barn med spesielle behov gjelder ordningen fra 1.– 7. klasse.

Du søker om plass i SFO digitalt ved å logge deg på hjemmeweb for foresatte (Visma Flyt skole). Kontakt skolen om du har spørsmål angående hjemmeweb.

Av hensyn til planlegging av bemanningen er søknadsfrist for å søke SFO 1. mars.

SØK SFO

Kvalitetsplan

Songdalen kommune har utarbeidet en kvalitetsplan for SFO. Kvalitetsplan for SFO

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Songdalen kommune

Gjeldende fra 1.1.2016

Last ned vedtektene som PDF her

1. Eierforhold

Songdalen kommune eier og driver skolefritidsordninger (SFO) i kommunen.

2. Formål

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

3. Ansvar og myndighet

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7 med tilhørende forskrifter. Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven, med de begrensninger som følger av vedtak i kommunestyret. Rådmannen har videredelegert sin myndighet til rektor ved den enkelte skole. Rektor er opptaksmyndighet i skolefritidsordningen.

Samarbeidsutvalget ved skolen kan uttale seg om alle relevante saker vedrørende SFO-ordningen, med unntak for saker som omhandler det enkelte barn eller dets familie.

4. Opptakskriterier

Alle barn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede t.o.m. 7. klasse, kan få plass i skolefritidsordning.

5. Opptaksperiode og oppsigelse av plassen

Opptaksperioden er fra 1. august det året eleven begynner i 1. klasse og varer til plassen sies opp eller til eleven naturlig går ut av ordningen ved oppnådd alder.

Gjensidig skriftlig oppsigelse er 1 måned.

Oppsigelsesfristen beregnes fra oppsigelsesdato.

Ved oppsigelse etter 1. april må bruker betale til 30. juni, med mindre årsaken er flytting. Bruker må betale for hele august måned, selv om plassen benyttes bare deler av måneden.

6. Klage

Klage på enkeltvedtak følger forvaltningslovens regler, og må fremmes innen 3 uker etter at vedtak er mottatt.

7. Foreldrebetaling

Betalingen skjer hver måned i 11 måneder i like store månedlige beløp. Foreldrene betaler for det tidsrom barnet har fått plass. Betalingssvikt kan føre til tap av plass. Ved søskenmoderasjon beregnes alltid oppholdstiden for det yngste barnet til full pris. For eldre søsken i skolefritidsordningen beregnes 30 % moderasjon. Foreldrene har ansvar for å gi skolen melding om søskenmoderasjon.

Foreldre som, innenfor åpningstiden, henter barna sine for sent urimelig ofte eller urimelig mye for sent, faktureres for en times kjøp av sporadisk tid for hver påbegynt time.

Foreldre som henter sine barn så sent at personalet må arbeide utover åpningstidene til SFO, faktureres med et beløp for hver påbegynte halvtime.

Betalingssatsene vedtas under den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret.

8. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsareal er i utgangspunktet satt til 4 kvm. netto per barn. Leke- og oppholdsareal kan være andre arealer på eller i nær tilknytning til skolen. Rektor kan dispensere fra dette kravet i inntil 2 måneder.

9. Åpningstider/tilbud

SFO gir tilbud fra kl. 07.00. til 16.30. Det kan søkes om 12, 18 eller full plass.

SFO er stengt 5 planleggingsdager per år, samt 24.12, 31.12 og onsdag før skjærtorsdag.

SFO stenger også ved færre enn 5 barn i ferier og fridager. Tilbud kan da gis ved en annen SFO i kommunen under forutsetning av at det blir minst 5 barn til sammen.

I skolens ferie- og fridager kan det innføres kjernetid.

Hvis søkningen er liten, kan skolefritidsordningen som en fast ordning åpne senere eller stenge tidligere på dagen.

Fast tildelt tid gjelder alle virkedager fra 1. august til 30. juni, også i skolens ferie- og fridager.

Etter at foresatte har tatt i mot plass om våren, er det anledning til å endre oppholdstid 15. august, 1. oktober, 1. januar og 1. mars. Søknad må være rektor i hende minst to uker før dette.

Det er anledning til å kjøpe utvidet oppholdstid for alle dager som det ikke er skoletilbud. Det betales en fast timesats i tillegg for disse timene.

10. Ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder ved skolefritidsordningen.

En fagarbeider/assistent kan tillegges administrative oppgaver forholdsmessig etter antallet barn ved SFO. Omfanget avgjøres av rektor.

11. Bemanning

1 fagarbeider/assistent per 14 barn. Ved delt oppholdssted skal det alltid følge med en voksen.

 

Bildegalleri

Bildegalleri Rosseland skoleBildegalleri Rosseland skoleBildegalleri Rosseland skoleBildegalleri Rosseland skole


Publisert: 26.05.2016 13:28
Sist endret: 26.05.2016 14:43
Rosseland skole

Besøksadresse:

Rosselandsvegen 24
4647 Brennåsen

Telefon: 38 18 25 95

Kontaktperson: Tim Kelly

Tittel: Rektor