Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet Songdalen (UR-S)

Ungdomsrådet 2016-2017Ungdomsrådet Songdalen består av to representanter fra hver skole og ungdomsklubber i kommunen.

I 2016 er følgende representert i Ungdomsrådet:

 • Finsland skole (ungdomsskoletrinnet)
 • Songdalen ungdomsskole
 • Oasen skole (ungdomsskoletrinnet)
 • Together ungdomsklubb
 • Ungdomsforeninga Finsland
 • Ungdomshuset X-Ray

Ordføreren og én politiker fra kommunestyret er også representert i UR-S sammen med ungdomsleder.

Det gjennomføres normalt seks møter i året.

Alle skoler, klubber, lag, foreninger hvor ungdommer er involvert kan sende søknad til UR-S når som helst for å søke om midler til utstyr, arrangement osv.

Ungdomsrådets miljøpris deles ut hvert år og kan søkes av klubber, skoler, lag eller foreninger hvor ungdommer er involvert. 

Les mer om miljøprisen under "tilskuddsordninger".

 

Oasen skole:

 • Elisabeth Haugeland
 • Ingrid Kalsnes

Ungdomsforeninga Finsland:

 • Jostein Åsen
 • Ellef Haugeland

Together:

 • Ayla M. Tønnesland
 • Kristian Øydna

Ungdomshuset X-ray:

 • Adrian Hageland (leder)
 • Miriam Fidje

Songdalen Ungdomsskole:

 • Kristoffer Haugestøl

 • Ida Skomedal

Finsland skole:

 • Vetle Å. Theland
 • Silje Hilton

Representant ungdommens fylkesting:

 • Juli S.P Svendsbø
 • Miriam Fidje

1. Verdigrunnlag/formål

Ved etableringen av ungdomsrådet legges til i grunn FN’s barnekonvensjon med særlig vekt på artikkel 3 og artikkel 12.

Ungdomsrådet er barn og unges organ og skal gjennom sitt arbeid sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse i Songdalen kommune.

Barn og unge er eksperter på å være barn og unge.

Barn og unge skal oppleve seg som medborgere, med ansvar for eget liv og innflytelse på saker i nærmiljø eller kommunen som er av betydning for dem.

Barn og unge skal få positiv identitet og tilhørighet, basert på erfaringen om at det nytter å delta.

Lokaldemokratiet skal utvikles som et resultat av at barn og unge vokser opp med en kultur for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet.

Voksne skal erfare at barn og unge er kompetente.

Barn og unge er viktige personer.

Alle barn og unge skal bli sett og hørt. Dette innebærer medvirkning for alle barn og unge.

2. Sammensetning og valg

Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 13+ med:

 • 2 medlemmer fra Finsland skole + 1 vara
 • 2 medlemmer fra Songdalen Ungdomsskole + 1 vara
 • 2 medlemmer fra Oasen skole + 1 vara
 • 2 medlemmer fra Together ungdomsklubb + 1 vara
 • 2 medlemmer fra X-Ray ungdomsklubb + 1 vara
 • 2 medlemmer fra Ungdomsforeninga + 1 vara

Medlemmene velges for 1 år.

Representantene velges fra skolens elevråd og klubbstyret. 

Ordfører, en fast representant fra kommunestyret, og sekretær.

Blant rådets medlemmer skal det velges leder og nestleder.

Leder og nestleder velges for to år om gangen ved skriftlig valg.

Ungdomsleder er sekretær for ungdomsrådet

3. Arbeidsoppgaver

Ungdomsrådet er høringsinstans i plan- og arealsaker som kan få betydning for barn og unge.

Ungdomsrådet kan på eget initiativ arbeide for og med tiltak som øker trivselen for barn og unge i Songdalen kommune.

Elevrådene/klubbstyrene fanger opp gjennom sitt råd/styre saker som ungdomsrådet er opptatt av i nærmiljø, skole og fritid.

Kommunestyret setter av midler til ungdomsrådet. Ungdomsrådet disponerer midlene fritt.

Leder for planutvalg eller ordfører kan innkalle representanter fra ungdomsrådet til møter i planutvalg eller kommunestyret og de kan gis talerett ved behov (så lenge kommunestyret har godkjent talerett for representant fra UR-S)

UR-S er representert med leder og nestleder i kommunestyret. Disse har talerett.

4. Møter i ungdomsrådet

6 møter i året eller når aktuelle saker krever det

Rådets leder kaller inn til møter. 

Rådet er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene stiller.

Vedtak fattes ved flertall

Arbeidsutvalget skal i samarbeid med UR-S sekretær sette opp saksliste og innkalle til møte minst en uke før møtet avholdes. Saksliste og møteinnkalling skal sendes til UR-S senest en uke før møtet avholdes. Saker som skal til behandling skal sendes UR-S senest to uker før møtet avholdes.

5. Møteplikt i ungdomsrådet

Ungdomsrådets leder, leder møtet i samarbeid med ordfører og sekretær.

Ordfører, folkevalgt politiker, sekretær, leder og nestleder i UR-S og representantene.

6. Vedtekter

Vedtektsendringer foretas av UR-S

UR-S et partipolitisk- og livssynsnøytralt ungdomsråd.


Publisert: 20.09.2016 21:13
Sist endret: 20.09.2016 21:13