Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Songdalen

Songdalens ungdomsråd 2018-2019

Første rad: Kaisa A. Hansen (Ungdomsleder), Saad Ghazi (Oasen) Olav Hærås Røysland (Finsland) Leif Åge Finsådal (Finsland) Raman Ibrahim (Noden ungdomsklubb)

Andre rad: Jonida Hadergjonaj (Songdalen ungdom skole) Joel Nziza (Leder av UR, Oasen), Helene Skjørvold Christensen (Songdalen ungdom skole) Ayla M. Tønnesland (Noden +) 

 

I 2018 - 2019 er følgende representert i Ungdomsrådet:

 • Finsland skole (ungdomsskoletrinnet)
 • Songdalen ungdomsskole
 • Oasen skole (ungdomsskoletrinnet)
 • Noden Ungdomsklubb
 • Noden +

Ordføreren og én politiker fra kommunestyret er også representert i UR-S sammen med ungdomsleder.

Det gjennomføres normalt seks møter i året.

Alle skoler, klubber, lag, foreninger hvor ungdommer er involvert kan sende søknad til UR-S når som helst for å søke om midler til utstyr, arrangement osv.

Ungdomsrådets miljøpris deles ut hvert år og kan søkes av klubber, skoler, lag eller foreninger hvor ungdommer er involvert. 

Les mer om miljøprisen under "tilskuddsordninger".

 

 

Joel Nziza (Leder av UR, Oasen),

Saad Ghazi (Oasen)

Olav Hærås Røysland (Finsland)

Leif Åge Finsådal (Finsland)

Raman Ibrahim (Noden ungdomsklubb)

Jonida Hadergjonaj (Songdalen ungdom skole) 

Helene Skjørvold Christensen (Songdalen ungdom skole)

Ayla M. Tønnesland (Noden +)

Representanter ungdommens fylkesting:
 • xxx

Songdalen ungdomsråd UR-S- Vedtekter

1. VERDIGRUNNLAG/FORMÅL  

 • Ved etableringen av ungdomsrådet legges til i grunn FN’s barnekonvensjon med særlig vekt på artikkel 3 og artikkel 12.  
 • Ungdomsrådet er barn og unges organ og skal gjennom sitt arbeid sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse i Songdalen kommune.  
 • Barn og unge er eksperter på å være barn og unge.  
 • Barn og unge skal oppleve seg som medborgere, med ansvar for eget liv og innflytelse på saker i nærmiljø eller kommunen som er av betydning for dem.  
 • Barn og unge skal få positiv identitet og tilhørighet, basert på erfaringen om at det nytter å delta.  
 • Lokaldemokratiet skal utvikles som et resultat av at barn og unge vokser opp med en kultur for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet.  
 • Voksne skal erfare at barn og unge er både viktige og kompetente.  
 • Alle barn og unge skal bli sett og hørt. Dette innebærer medvirkning for alle barn og unge.

2. SAMMENSETNING OG VALG  

 • Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 13+ med:
  • 2 medlemmer fra Finsland skole + 1 vara
  • 2 medlemmer fra Songdalen Ungdomsskole + 1 vara
  • 2 medlemmer fra Oasen skole + 1 vara
  • 2 medlemmer fra Together ungdomsklubb + 1 vara
  • 2 medlemmer fra Noden ungdomsklubb + 1 vara
  • 2 medlemmer fra Ungdomsforeninga Finsland + 1 vara
 • Medlemmene velges for 1år.  
 • Representantene velges fra skolens elevråd og klubbstyret.  
 • Ordfører, en fast representant fra kommunestyret, og sekretær.  
 • Blant rådets medlemmer skal det velges leder og nestleder.  
 • Leder og nestleder velges for 1 år om gangen ved skriftlig valg.  
 • Blant rådets medlemmer skal det velges en sekretær.

3. ARBEIDSOPPGAVER  

 • Ungdomsrådet er høringsinstans i plan- og arealsaker som kan få betydning for barn og unge.  
 • Ungdomsrådet kan på eget initiativ arbeide for og med tiltak som øker trivselen for barn og unge i Songdalen kommune.  
 • Elevrådene/klubbstyrene fanger opp gjennom sitt råd/styre saker som ungdomsrådet er opptatt av i nærmiljø, skole og fritid.  
 • Kommunestyret setter av midler til ungdomsrådet.
 • Ungdomsrådet disponerer midlene fritt.  
 • Leder for planutvalg eller ordfører kan innkalle representanter fra ungdomsrådet til møter i planutvalg eller kommunestyret og de kan gis talerett ved behov (så lenge kommunestyret har godkjent talerett for representant fra UR-S)  
 • UR-S er representert med leder og nestleder i kommunestyret. Disse har talerett.

4. MØTER I UNGDOMSRÅDET 

 • 6 møter i året eller når aktuelle saker krever det  
 • Rådets leder kaller inn til møter.  
 • Rådet er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene stiller.  
 • Vedtak fattes ved flertall  
 • Arbeidsutvalget skal i samarbeid med UR-S sekretær sette opp saksliste og innkalle til møte minst en uke før møtet avholdes. Saksliste og møteinnkalling skal sendes til UR-S senest en uke før møtet avholdes. Saker som skal til behandling skal sendes UR-S senest to uker før møtet avholdes.

5. MØTEPLIKT I UNGDOMSRÅDET  

 • Ungdomsrådets leder, leder møtet i samarbeid med ordfører og sekretær.  
 • Ordfører, folkevalgt politiker, sekretær, leder og nestleder i UR-S og representantene.

6. VEDTEKTER  

 • Vedtektsendringer foretas av UR-S  
 • UR-S et partipolitisk- og livssynsnøytralt ungdomsråd.

 

FNs konvensjon om barnets rettigheter:

Artikkel 3: TIL BARNETS BESTE

Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn.

Artikkel 12: Å SI SIN MENING OG BLI HØRT

Barnet skal ha rett til å si sin mening i alt som vedrører og barnets meninger skal tillegges vekt.

 


Publisert: 20.09.2016 21:13
Sist endret: 20.09.2016 21:13