Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdomsrådet fikk presentert UngData resultatene

På siste møtet i ungdomsrådet ble resultatene fra UngData undersøkelsen presentert for de unge.

Ungdomsrådet Songdalen 2019Bildet: fra v. Olav Høres Røyseland, Sad Repstad Hoem, Jonida Hadergjonaj, Ayla Tønnesland, Kaisa Hansen (ungdomsleder), Leif Åge Finsådal, Joel Nziza og Ali Ibrahim.

Ungdommens oppsummering

Slik oppsummerer Ayla Tønnesland i ungdomsrådet møtet:

Mandag 27. mai 2019 var aller siste møte for ungdomsrådet i Songdalen før vi går inn i storkommunen nye Kristiansand.

På dette møtet fikk ungdommene presentert resultatet fra UngData undersøkelsen som alle klassene på de forskjellige skolene i kommunen deltok i.

Det var flere overraskende resultater på både godt og vondt, ungdommene var svært engasjerte i temaer som er viktig nå.

Noe som rådet ble bekymret over var det at mange av ungdommene i Songdalen bekymrer seg for mye og jenter opplever stadig mer press.

Ungdomsrådet er nysgjerrig på hvordan veien videre relatert til disse utfordringene blir, nå som man går inn i ny kommune med Kristiansand og Søgne.

Ungdommene ble derimot særlig fornøyd med resultatene over hva som gir økt sosial status, der det å stole på var den viktigste egenskapen for å oppnå høy sosial status. Det er også tydelig at det å røyke hasj og drikke alkohol gir lite sosial status - ungdomsrådet er veldig fornøyd med disse resultatene.

Det var flere positive ting som var vist på resultatene, som at åttende trinn er røykfrie, høy trivsel blant de unge, og guttene er fornøyde med seg selv.

- Ayla Tønnesland, representant i Songdalen ungdomsråd

Folkehelsekoordinators oppsummering

Ranveig Odden presenterer UngData resultateneRanveig Odden, folkehelsekoordinator i Songdalen presenterte resultatene for de unge. Her er hennes oppsummering av undersøkelsen:

Ungdata er en levekårsundersøkelse som gjennomføres av skoleelever over hele landet. Det er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med på fritida.

Undersøkelsen ble gjennomført på ungdomsskolene i Songdalen kommune i uke 11, 12 og 13 og totalt har 205 ungdommer svart, det gir en svarprosent på 79%.

Kort fortalt

De aller fleste ungdommene i Songdalen kommune har det bra. De er en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon. De fleste er fornøyde med foreldrene sine, vennene sine, skolen og lokalmiljøet sitt, helsen og utseendet sitt. De aller fleste bruker verken alkohol, røyk, snus, hasj eller marihuana. De er opptatt av trening, bruker mye tid foran skjermer, for eksempel på sosiale medier og ulike typer spill. De fleste tror de vil leve et lykkelig liv og få tror de vil oppleve perioder der de er arbeidsledige. Gutter er mer fornøyd med livet og seg selv enn jenter.

Likevel er det noen av ungdommene våre som har utfordringer. Noen mangler fortrolige venner, noen blir mobbet, noen blir utsatt for trusler om vold og noen er misfornøyde med skolen og lokalmiljøet. Flere, særlig jenter, plages av både fysiske og psykiske plager ukentlig, og opplever mye press i hverdagen. Det er en liten tendens til at ungdommer bruker mindre tid på lekser, trives litt mindre på skolen, har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre og noen flere som skulker. Det er også en svært liten negativ endring når de gjelder røyk, snus, alkohol, hasj og marihuana og regelbrudd.  

Ungdataundersøkelsen viser at det er systematiske forskjeller i ungdommenes helse, livskvalitet og levekår etter sosioøkonomisk bakgrunn.

Familie

De fleste er fornøyd med foreldrene sine (75%), og de færreste ungdommer opplever stadig krangling med foreldrene (19%). Ungdommene liker å være sammen med foreldrene sine (86 %), foreldrene kjenner vennene, og vet hvor og hvem ungdommene er sammen med i fritida.

Vennskap

De aller fleste har venner de kan stole på, og 89% har minst én fortrolig venn. Samtidig så er det bekymringsfullt at 11% av ungdommene våre mangler venner de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig.

Skole

Skolen er et godt sted å være, men ikke for alle. 89 % trives på skolen (2016: 91%) og 56 % av ungdommene er fornøyd med skolen de går på, andelen er redusert de siste årene (2013: 67%, 2016: 65%). 24 % bruker under 30 minutter daglig på lekser, her øker andelen (2016: 14%). 16 % bruker to timer eller med på lekser daglig, andelen er halvert sammenlignet med 2016 (32%). Jenter på 10. trinn gjør mest lekser. 24 % av ungdomsskoleelever har skulket skolen minst én gang siste året, andelen har økt de siste årene (2013: 19%, 2016: 21%).

Lokalmiljø

Mange er fornøyd med lokalsamfunnet sitt (63%) men andelen er noe lavere enn tidligere (2013: 68%, 2016: 66%). Ungdommene er mest fornøyd med idrettsanlegg og lokaler til å treffe andre unge på fritida, men 32 % synes kulturtilbudet er dårlig og 24 % synes kollektivtilbudet er dårlig.

Helse

66 % av ungdommene er fornøyd med helsa si (2013: 69%, 2016: 60%).

En del ungdommer sliter ukentlig med fysiske helseplager, blant annet så svarte 32 % av jentene på 8. trinn at de daglig sliter med en eller flere fysiske plager.

En del ungdommer plages også med psykiske helseplager. 19 % svarer at de er ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet og 14 % svarer at de er mye plaget av depressive symptomer.

Prosentandel som rapporterte at de var ganske mye eller veldig mye plaget av følgende den siste uken: 35% føle at alt er et slit, 37 % bekymret seg for mye om ting og 27 % har hatt søvnproblemer. Jenter rapporterer langt oftere om psykiske helseplager enn gutter.

70 % av ungdomsskoleelevene tror de vil leve et lykkelig liv, 51 % tror de vil ta høyere utdanning og kun 12 % tror at de noen gang vil blir arbeidsledige.

Helseatferd

42% spiser fisk mindre enn én gang i uka, 28 % spiser grønnsaker og salater hver dag og 26 % spiser frukt og bær hver dag. 30 % drikker energidrikk 1 gang i uka eller mer.

Røyking og snusing er helt ut på ungdomsskolen, 3 % røyker daglig/ukentlig (2016: 2%) og 88 % har aldri røykt (2016: 97%).

4% snuser daglig/ukentlig og 89% har aldri snust. 9 % har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset i løpet av siste året (2013: 5%, 2016 7%).

5 % har brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år, andelen har økt fra 2013 (2%) og 2016 (4%).

Andelen gutter som har drukket alkohol, røykt hasj, røyket eller snus én gang eller flere siste år er noe større en andelen jenter.

Mobbing

86 % av ungdommene blir aldri eller nesten aldri utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida. 5 % blir utsatt for dette flere ganger i uka.

19 % av jentene på 8. trinn rapporterer å bli mobbet minst hver 14. dag.

De fleste ungdommer har aldri opplevd negative ting via nett eller mobil, men jenter utsettes oftere for digital mobbing enn gutter.

Andel ungdommer som blir mobbet minst hver 14. dag er redusert fra 2016 (10%).

13 % av ungdommene har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang i løpet av det siste året.10 % av ungdommene har fått sår eller skade på grunn av vold det siste året. Her er det en økning fra 2013 (7%) og 2016 (8%).

Regelbrudd

Dagens ungdom er generelt lite opptatt av å bryte regler. Gutter begår flere regelbrudd enn jenter (særlig gutter på 10. trinn), men jenter skulker mer enn gutter. Det er en økning i andel ungdom som rapporterer å ha begått regelbrudd det siste året sammenlignet med 2013 og 2016. For eksempel så var det i 2019 31 % som sier de har lurt seg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog, e.l. sammenligner med 15 % i 2016.

Fritid

Vi har en hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Samtidig som de er mye hjemme så er de i mindre grad fysisk sammen med venner når de er hjemme. Store deler av kvelden brukes til å være sosial med andre på nett, spesielt onlinespill (særlig gutter) og sosiale medier (særlig jenter).

85 % av ungdommene bruker 2 timer eller mer foran en skjem utenom skolen (2016: 78%).

65 % av ungdommene er med i en organisasjon, klubb, lag eller forening (2013: 56%, 2016: 69 %). 10 % har aldri deltatt (2013: 19%, 2016: 10%). Dagens ungdom er opptatt av å trene og 83 % trener 1 gang i uka eller mer.

67% av ungdommene har vært med på aktiviteter i fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb den siste måneden. 

 

                       


Publisert: 28.05.2019 14:27
Sist endret: 28.05.2019 14:28